Kto pomôže psychiatrom vybudovať stacionáre za 34 miliónov eur?

tlačidlo s nápisom HELP

Do programového vyhlásenia súčasnej vlády sa dostala aj starostlivosť o duševné zdravie. V Pláne obnovy a odolnosti (POO) je vyhradená pomerne vysoká čiastka  na budovanie komunitného typu psychiatrickej starostlivosti. Uvedenému trendu sa prispôsobila aj nová Koncepcia odboru psychiatria, ktorú vypracovala Slovenská psychiatrická spoločnosť a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) ju už schválilo (in Vestník MZ SR 2021, ročník 69, dátum: 29.12.2021, čiastka 31-35, str. 158-168).

Psychiatrické stacionáre komunitného typu

Pôvodné „Psychosociálne centrá“ z Plánu obnovy sa pre zjednodušenie zaradili medzi psychiatrické stacionáre – konkrétne sa budú nazývať „Psychiatrické stacionáre komunitného typu“. Všetky detaily ich fungovania (spolu s Centrami krízovej intervencie a Zariadeniami komunitnej starostlivosti ) ešte nie sú známe.  Faktom je, že na vybudovanie 38 stacionárov komunitného typu je vyhradených 25 miliónov z POO, čiže 650 tisíc eur na jeden stacionár komunitného typu (okrem toho je k dispozícii 9 miliónov eur na 15 klasických stacionárov a 3 stacionáre pre deti s autizmom).

Projekty do konca roku 2022 – posun termínu

O peniaze z POO môžu žiadať Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vhodnou formou je napríklad nezisková organizácia. Odborným garantom musí byť psychiater. Predpokladaný termín, kedy je potrebné predložiť projekt na schválenie na MZ SR je aktuálne december 2022.  Čo žiaľ nepoznáme, je zabezpečenie následného financovania plánovaných zariadení. Viac informácií malo MZ SR zverejniť do konca júna 2022. Koniec júna mal byť aj termínom vyhlásenia výzvy ohľadom spomínaného projektu. Termín sa, čo nás asi už ani neprekvapí, posunul. Výzva ohľadom bežného psychiatrického stacionára by mala byť po novom vyhlásená v septembri 2022. A výzva pre zriadenie stacionára komunitného typu o mesiac neskôr – v októbri 2022.

Vzhľadom na nedostatok psychiatrov a ich veľkú pracovnú vyťaženosť nepovažujem za reálne, že by si sami dokázali nájsť čas a energiu na hľadanie potrebných informácií a vypracovanie projektu.

PomôŽU kraje a Obce?

Nádeje vkladám do spolupráce so Samosprávnymi krajmi a/alebo obcami, ktoré majú odborné aj materiálne možnosti na pomoc s projektom a zabezpečenie pozemku alebo budovy pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

pomoc Ministerstva a zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA)

V rámci MZ SR sa na príprave reformy psychiatrickej starostlivosti aktívne podieľa Oddelenie modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti MZ SR (OMPPS MZ SR). Pripravilo aktualizáciu výnosu, ktorý upravuje fungovanie Psychiatrických stacionárov – vrátane minimálneho materiálneho vybavenia a personálneho zabezpečenia. V súčasnosti je výnos v pripomienkovom konaní. Bývalá riaditeľka OMPPS Mgr. Zuzana Kuráňová už na MZ SR nepracuje. Meno novej riaditeľky či riaditeľa ešte nepoznáme. Zamestnanci oddelenia v práci pokračujú.

Pomoc s vypracovaním projektu záujemcom poskytne zadarmo ZIA. Za týmto účelom bola zriadená mejlová adresa:

k12stavby@zia-slovakia.sk

Kontaktnými osobami sú Mgr. Katarína Bobáková a Ing. Samuel Koniar.

Odborná skupina Pre reformu

V rámci Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti funguje odborná skupina pre reformu psychiatrickej starostlivosti. Ak ste členom či členkou SPS a chceli by ste sa k skupine pripojiť, napíšte na vybor.psychiatry@gmail.com.

Prezentácia v Lomnici

V rámci konferencie Psychiatria pre prax, ktorá sa konala 20.-21.mája 2022 v Tatranskej Lomnici som mala prednášku, ktorá sa venovala téme článku. Jej cieľom bolo rozšíriť informácie o možnostiach čerpania peňazí z POO a posunoch v reforme psychiatrickej starostlivosti. Spomínanú prezentáciu pripájam.

Slovenskí stážisti v Terste

Stážisti zo Slovenska v Terste pri soche Marco Cavallo
Zľava: Zuzana Kuráňová, Vanda Valkučáková, Lucia Melicherčíková, Katarína Hurbanová, Ema Megová, Samuel Mandák, Adriána Fuljerová, Tomáš Szalay. Stážisti na terase riaditeľstva Sekcie duševného zdravia v Terste, za skupinou socha Marco Cavallo (1973) – symbol procesu deinštitucionalizácie terstskej psychiatrie, vedľa skupiny stará sieťová posteľ.

S radosťou oznamujem, že na základe prvotných rozhovorov v rámci stretnutia na pôde Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku (Pinelova nemocnica), ktoré sa venovalo budovaniu Psychosociálneho centra, sa nám podarilo vyslať pestrú skupinu slovenských stážistov do talianskeho Terstu.

Terstská Sekcia starostlivosti o duševné zdravie je spolupracujúcim centrom Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum a tréning na poli duševného zdravia (WHO CC – World Health Organization Collaborating Centre).

O svojich zážitkoch a poznatkoch budú stážisti referovať v rámci rôznych platforiem. Dúfam, že prispejú aj na tento blog. 🙂 Najbližšia prednáška zaznie na XV. Slovenskom psychiatrickom zjazde koncom júna 2022 v Bratislave.

Čo ma veľmi teší, je spoločný postup zúčastnených organizácií. Vďaka tomu stážisti nečerpali len poznatky z Terstu, ale sprostredkovali si navzájom pohľad na problémy, ktoré riešia v rámci rozličných úrovní zapojenia sa do pomoci ľuďom s duševnými ochoreniami.

Konkrétne sa do projektu zapojila Pinelova nemocnica v Pezinku, ktorú zastupovali Mgr. Adriána Fuljerová, psychiatrická sestra na ženskom oddelení, Mgr. Katarína Hurbanová, sociálna sestra na mužskom oddelení, MUDr. Samuel Mandák, sekundárny lekár na mužskom oddelení, MUDr. Ema Megová, sekundárna lekárka na mužskom oddelení. Na stáž oboch spomenutých lekárov prispela aj Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti cestovným grantom. SPS hradila z grantu pobyt aj MUDr. Vande Valkučákovej, psychiatričke z Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Staré mesto v Bratislave. Treťou organizáciou, ktorá prispela aj finančne, je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). MZ SR vyslalo na stáž Mgr. Zuzanu Kuráňovú, vedúcu Oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (OMPPS MZ SR) a Mgr. Luciu Melicherčíkovú, referentku OMPPS MZ SR. Štvrtou spolufinancujúcou organizáciou je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), za ktorý sa zúčastnil riaditeľ odboru zdravotníctva a lekár BSK MUDr. Tomáš Szalay, PhD..

stážisti v Terste na riaditeľstve Sekcie duševného zdravia
Zľava: Mgr. Lucia Melicherčíková, Mgr. Adriána Fuljerová, MUDr. Vanda Valkučáková, MUDr. Ema Megová, Mgr. Zuzana Kuráňová, MUDr. Samuel Mandák, Mgr. Katarína Hurbanová, MUDr. Tomáš Szalay, PhD.

Stážistom sa venovali jednak zamestnanci WHO CC a psychiatrických zariadení v Terste, jednak pracovníci sociálnych kooperatív, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou terstského systému starostlivosti o duševné zdravie.

stážisti s lektorkami v Terste
Second from left (druhá zľava): Elisabetta Naviglio from the secretariat of the WHO CC of ASUGI Mental Health Deparment (pracuje na sekretariáte WHO CC ASUGI Sekcie duševného zdravia), the lady in a mask (dáma v maske): Claudia Battiston, psychiatric rehabilitation worker (psychiatrická rehabilitačná pracovníčka)

Veľmi si želám, aby sa pozitívna energia, ktorá srší z fotografií, šírila do priestoru starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Ďakujem všetkým, ktorí umožnili uskutočnenie tohto podujatia, ako na Slovensku, tak aj v Terste. A hlavne ďakujem všetkým stážistom za aktívny záujem o tému komunitnej psychiatrie!

stážisti v Terste
Prvý rad zľava: Tomáš Szalay, Elisabetta Naviglio, Zuzana Kuráňová, Ema Megová, Katarína Hurbanová, Adriána Fuljerová, druhý rad zľava: Vanda Valkučáková, Samuel Mandák, Lucia Melicherčíková.