Potenciál Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Pri rozhovoroch s kolegom a kolegyňou psychiatrami zo Skalice a zo Senca som zistila, že využívajú pri starostlivosti o svojich pacientov aj služby ADOS. Konkrétne na podanie pravidelnej „depotnej“ injekcie, ktorú niektorí pacienti potrebujú cca raz mesačne.

Na pracovné stretnutie v Pezinku som preto pozvala aj riaditeľku ADOS z blízkych Šenkvíc. Potvrdila mi, že sestry by boli schopné a ochotné zapojiť sa aj do širších komunitných psychiatrických služieb. Problémom je, že už teraz bojujú so zdravotnými poisťovňami o zaplatenie všetkých vykonaných výkonov. Aj tie zaplatené výkony sú podhodnotené, rovnako ako cena dopravy k pacientovi. Stúpa objem byrokracie, čo oberá sestry o čas, ktorý by mohli venovať rozhovorom s pacientami. Tu vidíme výrazný rozpor s princípmi starostlivosti v domácom prostredí.

Súčasťou plánovaných psychiatrických Psychosociálnych centier majú byť mobilné tímy. Bola by škoda nevyužiť tímy ADOS, ktoré sa už v teréne osvedčili a majú prehľad o potrebách a možnostiach svojich regiónov.

Aj ADOS môžu požiadať o peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, čas majú už len do júla 2022 – ako sa dá zistiť z Harmonogramu výziev.

V rámci pomoci psychiatrickým pacientom by predbežne pomohlo aj zjednodušenie odporučenia výkonu ošetrenia cez ADOS. To síce v súčasnosti môže urobiť aj psychiater, ale následne ho musí potvrdiť aj všeobecný lekár – viď podmienky Všeobecnej zdravotnej poisťovne – Čl. 2, body 9-11.

útulné kreslo ako symbol domácej starostlivosti

Pre vytváranie mobilných tímov existuje viacero možností. Využitie už existujúcich ADOS vidím ako jednu z nich.

K reforme starostlivosti o duševné zdravie.

(písané v septembri 2020)

Spoznávanie psychiatrie v mojom prípade začalo v Pinelovej nemocnici v Pezinku (1997-2004).O tému možnej reformy som sa začala zaujímať počas pôsobenia v Psychiatrickej nemocnici v Bohnicích v Prahe (2011-2013), kde som sa stretla s informáciami o systéme psychiatrickej starostlivosti v talianskom Terste. Téma ma veľmi zaujala a preto som sa jej venovala aj vo svojej špecializačnej práci Terstský model psychiatrickej starostlivosti (2013, SZU v Bratislave). Jej súčasťou je aj prehľad skúseností s komunitnou psychiatriou v rôznych európskych krajinách, založený na preklade príspevkov zo zborníka Beyond The Walls (Gorgonzola:Global Print S.r.l. 2010). Počas pôsobenia v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (2015 – 2018) som sa v r. 2017 s podporou zamestnávateľa zúčastnila aj krátkej stáže v Terste. Následne som svoje skúsenosti sprostredkovala na Česko – slovenskom psychiatrickom zjazde v Bratislave na jeseň 2017. Od leta 2018 pracujem ako zmluvná ambulantná psychiatrička v Bratislave. Starostlivosť o duševné zdravie sa po rokoch dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Bola by som rada, ak by sa podarilo previesť do praxe potrebné zmeny. Zároveň mám obavy, že bez kvalitnej vnútroodborovej aj medziodborovej diskusie to nemusí dopadnúť dobre. Predkladám môj príspevok k diskusii:

K-reforme