Komentár MUDr. Petra Breiera

Článok MUDr. Petra Radó „Reforma ako Columbova žena“ zaujal viacerých z vás. Obsažný komentár MUDr. Petra Breiera, jedného zo zakladateľov Ligy za duševné zdravie, nájdete v sekcii Príspevky. Ale môžete si ho prečítať aj tu:

„Ďakujem pekne za  príspevok Dr. Rada. Vo veciach, ktoré píše, má úplnú pravdu a vďaka mu za prácu, ktorú si dal s prípravou všetkých historických podkladov a ekonomických podmienok, ktoré existujú. Má pravdu, že ako vždy ide „len“ o peniaze a že bez zásadnej zmeny financovania sa reforma nedá uskutočniť. 

Ak sa vrátim do minulosti, predpokladali sme, že psychiatrická starostlivosť komunitného typu bude financovaná rozpočtovo a že sa bude prihliadať na rozsah, ktorý psychiatria v rámci celého zdravotníctva tvorí. Nemám pri sebe podklady, ale ak sa dobre pamätám, je súčasný rozsah financovania podľa analýzy ÚHP stále neprimerane malý a neviem, či sa niečo spred roku 2004 zmenilo. Ak by to malo význam, asi by som vedel nájsť svoje výpočty z toho obdobia.

V analýze Dr. Rada sa hovorí o nákladoch psychiatrickej ambulancie. Ale psychiatrická reforma by mala byť predovšetkým o budovaní tímov, v ktorých sú nielen psychiatri a ich sestry, ale aj mnoho ďalších profesionálov. Ak sa psychiatri nebudú snažiť o vytvorenie tímov a ich zaradenie do nich, ostane starostlivosť fragmentované, o jej kontinuite sa nebude dať hovoriť a reforma na komunitnú starostlivosť sa nebude dať uskutočniť.

Ešte raz vyjadrujem uznanie Dr. Radovi, pozdravujem ho.“

20.04.2023 Peter Breier

Potenciál Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Pri rozhovoroch s kolegom a kolegyňou psychiatrami zo Skalice a zo Senca som zistila, že využívajú pri starostlivosti o svojich pacientov aj služby ADOS. Konkrétne na podanie pravidelnej „depotnej“ injekcie, ktorú niektorí pacienti potrebujú cca raz mesačne.

Na pracovné stretnutie v Pezinku som preto pozvala aj riaditeľku ADOS z blízkych Šenkvíc. Potvrdila mi, že sestry by boli schopné a ochotné zapojiť sa aj do širších komunitných psychiatrických služieb. Problémom je, že už teraz bojujú so zdravotnými poisťovňami o zaplatenie všetkých vykonaných výkonov. Aj tie zaplatené výkony sú podhodnotené, rovnako ako cena dopravy k pacientovi. Stúpa objem byrokracie, čo oberá sestry o čas, ktorý by mohli venovať rozhovorom s pacientami. Tu vidíme výrazný rozpor s princípmi starostlivosti v domácom prostredí.

Súčasťou plánovaných psychiatrických Psychosociálnych centier majú byť mobilné tímy. Bola by škoda nevyužiť tímy ADOS, ktoré sa už v teréne osvedčili a majú prehľad o potrebách a možnostiach svojich regiónov.

Aj ADOS môžu požiadať o peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, čas majú už len do júla 2022 – ako sa dá zistiť z Harmonogramu výziev.

V rámci pomoci psychiatrickým pacientom by predbežne pomohlo aj zjednodušenie odporučenia výkonu ošetrenia cez ADOS. To síce v súčasnosti môže urobiť aj psychiater, ale následne ho musí potvrdiť aj všeobecný lekár – viď podmienky Všeobecnej zdravotnej poisťovne – Čl. 2, body 9-11.

útulné kreslo ako symbol domácej starostlivosti

Pre vytváranie mobilných tímov existuje viacero možností. Využitie už existujúcich ADOS vidím ako jednu z nich.

K reforme starostlivosti o duševné zdravie.

(písané v septembri 2020)

Spoznávanie psychiatrie v mojom prípade začalo v Pinelovej nemocnici v Pezinku (1997-2004).O tému možnej reformy som sa začala zaujímať počas pôsobenia v Psychiatrickej nemocnici v Bohnicích v Prahe (2011-2013), kde som sa stretla s informáciami o systéme psychiatrickej starostlivosti v talianskom Terste. Téma ma veľmi zaujala a preto som sa jej venovala aj vo svojej špecializačnej práci Terstský model psychiatrickej starostlivosti (2013, SZU v Bratislave). Jej súčasťou je aj prehľad skúseností s komunitnou psychiatriou v rôznych európskych krajinách, založený na preklade príspevkov zo zborníka Beyond The Walls (Gorgonzola:Global Print S.r.l. 2010). Počas pôsobenia v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (2015 – 2018) som sa v r. 2017 s podporou zamestnávateľa zúčastnila aj krátkej stáže v Terste. Následne som svoje skúsenosti sprostredkovala na Česko – slovenskom psychiatrickom zjazde v Bratislave na jeseň 2017. Od leta 2018 pracujem ako zmluvná ambulantná psychiatrička v Bratislave. Starostlivosť o duševné zdravie sa po rokoch dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Bola by som rada, ak by sa podarilo previesť do praxe potrebné zmeny. Zároveň mám obavy, že bez kvalitnej vnútroodborovej aj medziodborovej diskusie to nemusí dopadnúť dobre. Predkladám môj príspevok k diskusii: